Adnachiel

828 tekstów – auto­rem jest Ad­nachiel.

Ostatni

dusza mo­ja nie mie­szka w sercu
ona tam
gdzie nie zgaśnie nig­dy

ago­nią gwiazd

na wieczność
resztka światła u powiek

i lat bezmiar
równy życiu

blask os­tatni
w og­ro­mach błękitu 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 sierpnia 2017, 20:45

Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia o sa­mym sobie.
A człowie­czeństwo kończy się tam, gdzie zaczy­na­my de­cy­do­wać o wol­ności in­nych.


insp.Irracja 

myśl dnia z 16 sierpnia 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 11 sierpnia 2017, 14:09

Człowiek zbyt często za­miast być posłańcem szczęścia, sta­je się pro­rokiem smutku. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 sierpnia 2017, 20:08

Serca cichość

to nic
przywyknę

że nie będziesz tak jak niegdyś
bić mi
- serce

i już w niczyich oczach
nie uj­rzę nieba

które sier­pniem lśni

wszys­tko co nad świat kochałem
trwa

lecz jakże daleko

wszak tęskno­ta jest jak skrzydła tych
co wzle­cieć nie mogą

lub wid­mo umarłej twarzy

wrosłe w ob­licze człowieka 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 sierpnia 2017, 17:37

Madeleine

znam sze­lest kart naszej powieści
aż do os­tatniej stro­ny
księgi na­pisa­nej przez życie

i gdziekol­wiek za swym lo­sem pójdę
w księżycową wpat­rując się dal

w og­ro­dach poezji
pośród poematów ludzkich słów
two­je imię będzie zawsze

je­dynym języ­kiem moich ust 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 lipca 2017, 20:29

Zaczarowany ogród

po no­cach mi się śni
wciąż tyl­ko ta biel skrzydlata

ty­siącem piór przystrojona

którą og­nie słońca złocą

i woła mnie głosem bez drżenia
aby cichość w ser­cu zagłuszyć

bo w moim og­rodzie
tańczą anioły

gdy mu­zyka z ot­wartych okien brzmi

a cho­ciaż i w najsłod­szej pieśni
jest go­rycz milczenia

o wszys­tkich na­pot­ka­nych cudach

jak ludzkich oczu dwa słońca

i stru­mieniu co falą błękitną
przek­racza brze­gi rzęs

opo­wiem ci kiedyś

w for­te­piano­wych etiudachDla Ma­deleine, w dniu Jej imienin. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 22 lipca 2017, 08:29

Znaki na niebie

si­ność we włosy uczę się wplatać
nim stąd wyruszę
kap­liczkom na rozdrożach
ręką kreśląc krzyż

z je­ziora niebo zaczerpnę
bo­se sto­py ob­myję z prochu ziemi
i z ludzkiej krwi

a gdy wiatr mo­je skrzydła rozkołysze

klucza­mi Piotra
stróże anieli

otwórzcie mi 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 lipca 2017, 10:07

Obcy ktoś

spójrz mi w oczy
aż do głębi

od wzruszeń niepowysychały

lecz ser­cem ja już nie ten sam

jak­bym siebie się wyrzekł
z całej duszy

śniłem
że sa­mot­nie szliście

przez cmen­tarny las

jak mgły sine
pośród wy­marłych gwiazd

ktoś płakał po kimś

ka­mienie łza­mi kruszył 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 10 lipca 2017, 13:10

Sen o lataniu

pod­chodzę do okien
wierząc że niebo zo­baczę

w ko­ronie świateł

wspólna z aniołami
nagła tęsknota
spod ser­ca z upo­rem wy­rywa się sama

by uklęknąć
na dy­wanie gwiazd

lecz człowiek - nieskrzydlaty
a Bóg cu­dotwórca
ga­lop mo­jego ser­ca przekuwa

by śpie­szno mi było
do ludzi

którzy na świat pat­rzą
przez ra­dos­ne oczy

dziś
ra­zem z ni­mi biegnę 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 lipca 2017, 18:55

Śpiewna melodia

mo­je dłonie na­leżą do kla­wiszy i strun

a każdy ton w po­wiet­rzu rozprzędzony
jest jak akord i nuta

jak wiatr
który umilkł w wie­rzchołkach drzew

lub skrzydła aniołów zdobi
pełnią lśnień i migotów

nicze­go tej no­cy nie wyśnię

bo pol­na mu­zyka to śpiew

więdnących kwiatów
i płaczących wierzb 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 30 czerwca 2017, 19:29
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ------------------------------------------------------------ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 12:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia [...]

18 sierpnia 2017, 12:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Madeleine

18 sierpnia 2017, 10:57Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Madeleine

18 sierpnia 2017, 10:49Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia [...]

18 sierpnia 2017, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia [...]

18 sierpnia 2017, 09:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia [...]

18 sierpnia 2017, 09:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Madeleine

17 sierpnia 2017, 16:11Papużka sko­men­to­wał tek­st Madeleine

17 sierpnia 2017, 07:30Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ... mędrca od głup­ca [...]

16 sierpnia 2017, 17:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia [...]