Adnachiel

799 tekstów – auto­rem jest Ad­nachiel.

Nietrwałość

co­raz więcej mam
sreb­rnej przędzy włosów

i już in­ne wi­dać gwiazdy
na drodze w dal nieznaną

a kiedyś za światło prze­wod­nie

księżyca sreb­rną zbroję
wraz ze słońcem mi dano

lecz ob­cy wy­daje się świat
bo i cóż mi po nim

sko­ro dni
ani tych co wraz z ni­mi minęli

wrócić nie można 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 marca 2017, 19:47

Jeszcze jedno wspomnienie

rzućcie mi grudkę pol­skiej ziemi
by nie był mi straszny
gro­bow­ca chłód

i świec nie gaście
bo świt nim nas­ta­nie
w mro­ku błądzi

wszys­tko co w życiu zabrano
w jed­nej chwi­li wraca

by łat­wiej mi było uwierzyć
że od tęsknoty
która jest wie­cznie krwa­wiącą raną

nic bar­dziej nie zaboli 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 marca 2017, 07:08

Ścieżka za domem

jeszcze wczo­raj mnie witały
two­je drżące dłonie

a dziś głosy słyszę nieznajome
i ta­jem­niczy kroków chód

o moją tęsknotę nie py­taj
czy boli
bo nie wiem czy minie

lecz wierzę że z nieba wi­dać
stworzo­ny przez nas świat

i znaj­dziesz pow­rotną drogę
wy­dep­taną ścieżynkę sprzed lat 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 marca 2017, 10:23

Pod tym samym niebem

jeśli jest coś piękniejszego
niż pałace w chmurach

to tyl­ko ta chwila
gdy w ciszy gasną światła
go­tyc­kiej katedry

a gwiaz­dy mi­gocą ok­rucha­mi snów
kiedy do brzegów Sekwany
noc się przybliża

uśmie­cham się wówczas
bo wiem:

niebo nad Polską
jest też niebem Paryża 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 marca 2017, 10:04

Pont de l’Alma

pozwól mi cię wier­szem dosięgnąć
byś choć przez łzy zdławione
raz jeszcze spoj­rzał

na Luwr i Sek­wanę

a gdy wiatr owiewa ci skronie
usłysz melodię
która w przeszłości umilkła

bo cho­ciaż się przy­po­mi­nasz
z życia od­bar­wiony

trwaj w pobliżu
jak aniel­skie straże

i od te­raz do zaw­sze
cze­kaj na mnie

na moście w Paryżu 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 10 marca 2017, 17:08

Gdybym...

gdy­bym kiedyś mu­siał odejść stąd
do miejsca
między niebem a sercem

i da­leki ci się stanę
o nieobecność

od­legły o ten smutek

który nie zna słów
by choć głosem ściszo­nym powiedzieć:
nie płacz

ty jed­na wspom­nij mowę moją
nierozumną

że słońce można zaćmić
przy­mykając oczy

a pochy­lone nad fo­ter­pianem dłonie
to co przyziemne
unieść chciały gdzieś po­nad i po­za nami

wraz z modlitwą:

nie­chaj wam dach nieba
moimi nie prze­cieka łzami 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 3 marca 2017, 10:15

Rozważania na wzgórzu Mayenne

wzro­kiem wy­biegam w dal
aż po krawędź zacho­du
gdzie światło w jut­rzej­szy świt się skrapla

i wierzę że Ktoś nas rozstawia
w ja­kieś tu
ja­kieś teraz

cza­sem mi się śni
że latam

bo jeśli człowiek coś zaw­rzeć miał w sobie
to całą roz­piętość nieba

całą niepojętość świata 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 marca 2017, 09:35

Pielgrzym

nie dorównam aniołom
ko­lorem oczu
błęki­tem koszuli

już nie dla mnie ta ra­dość skrzydlata
która zniknęła ulot­nością cienia

wbrew wscho­dom wszys­tkich słońc
ser­ce i księżyc
z te­go sa­mego są kamienia

i co­raz trud­niej mi iść przed siebie
środ­kem spo­pielałego nieba 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 lutego 2017, 10:19

W pogoni za tęczą

nie chciałem być tym co żeg­na
lub czeka
lecz wzle­cieć w niebo

i przef­runąć
nad prozą dzi­siej­szych chwil

po­nad drze­wa
które nieg­dyś z ziaren wyrosły
wiel­kich jak ser­ce dziecka

kiedyś li­nie lo­su
z dłoni umieliśmy czytać
jak zwrot­ki wiersza

i w zim­nych kryształach rosy
zna­leść deszczo­we krop­le gwiazd

uśmiech był blaskiem
ja­ki ozłacał twarz

a łąki
lot­niskiem pszczół i aniołów 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 15 lutego 2017, 10:53

człowiek jest tyl­ko człowiekiem
na­wet gdy zsyła go niebo 

myśl dnia z 14 lutego 2017 roku
zebrała 31 fiszek • 13 lutego 2017, 13:15
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ______________________________________ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 marca 2017, 19:31Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nietrwałość

23 marca 2017, 13:32giulietka sko­men­to­wał tek­st Nietrwałość

23 marca 2017, 11:19Adnachiel sko­men­to­wał tek­st amarant

23 marca 2017, 11:14Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nietrwałość

22 marca 2017, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Nietrwałość

22 marca 2017, 19:50Adnachiel sko­men­to­wał tek­st amarant

22 marca 2017, 19:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st przyjdź do mnie przy­nieś mi [...]

22 marca 2017, 11:16Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jeszcze jed­no wspom­nienie

21 marca 2017, 14:55Adnachiel sko­men­to­wał tek­st *** Wios­na ,ach to [...]

21 marca 2017, 14:53Adnachiel sko­men­to­wał tek­st nie każda wios­na ma [...]